Script Debugger 7.0.11 – Môi trường tác giả AppleScript

April 26, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GOOGLE DRIVE Script Debugger 7.0.13 FSHARE Script Debugger 7.0.11 Script Debugger phiên bản khác Script Debugger

Script Debugger 7.0.11 – Môi trường tác giả AppleScript

Script Debugger cung cấp mọi thứ bạn cần để tác giả AppleScripts hoạt động nhanh chóng và dễ dàng. Không có công cụ tạo tập lệnh nào khác có thể phù hợp với các khả năng của Trình gỡ lỗi Script để tạo, chỉnh sửa và gỡ lỗi AppleScripts. Trình duyệt từ điển tinh vi của nó cung cấp nhiều thông tin hơn bất kỳ công cụ nào khác có thể và loại bỏ phỏng đoán và thử nghiệm không cần thiết. Nói một cách đơn giản, Script Debugger giúp AppleScript dễ dàng.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 7.0.13:

  • Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

  • Intel
  • OS X 10.10 trở lên
  • OS X 10.11 được khuyến nghị sử dụng cho AppleScriptObjC

Leave a Reply

Skip to toolbar