ABBYY Lingvo European 1.11.4 – Phần mềm dịch nhanh cho mac & siêu nhẹ

GOOGLE DRIVE ABBYY Lingvo European 1.11.4 ABBYY Lingvo European phiên bản khác ABBYY Lingvo European

ABBYY Lingvo European 1.11.4 – Phần mềm dịch nhanh cho mac & siêu nhẹ

ABBYY Lingvo European dịch các từ và cụm từ một cách nhanh chóng và chính xác mà không cần kết nối Internet. 112 từ điển cho 7 ngôn ngữ (Nga, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Ý và Bồ Đào Nha) được bao gồm trong ứng dụng. Tất cả từ điển ABBYY Lingvo Châu Âu đều được mua bản quyền từ các nhà xuất bản quốc tế hàng đầu.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar