Adobe XD CC 2020 – Thiết kế, thử nghiệm và nguyên mẫu cả trang web và ứng dụng di động

Nov 14, 2019
Graphics Design
GOOGLE DRIVE Adobe Adobe XD v35.0.12 FSHARE Adobe XD CC 28.5.12 Adobe XD phiên bản khác Adobe XD CC

Adobe XD CC 2020 – Thiết kế, thử nghiệm và nguyên mẫu cả trang web và ứng dụng di động

Adobe XD CC (trước đây gọi là Adobe Experience Design CC) nhằm mục đích cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho các nhà thiết kế UX đang cố gắng cải thiện cách thức người dùng tương tác với sản phẩm của họ. Ứng dụng cho phép bạn phát triển cả trang web và ứng dụng di động và giúp bạn kiểm tra kết quả và tạo nguyên mẫu.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar