Alfred – Trình khởi chạy nhanh cho các ứng dụng

GOOGLE DRIVE Alfred Powerpack 4.1.2.1175 FSHARE Alfred v4.0.9 Build 1144 Alfred phiên bản khác Tải Alfred Cho Macbook

Alfred – Trình khởi chạy nhanh cho các ứng dụng và hơn thế nữa

Alfred là một ứng dụng năng suất đã giành giải thưởng cho OS X. Alfred giúp bạn tiết kiệm thời gian khi bạn tìm kiếm các tệp trực tuyến hoặc trên máy Mac của bạn. Làm việc hiệu quả hơn với các phím nóng, từ khóa và hành động tệp trong tầm tay bạn. Tải các tính năng khởi chạy ứng dụng, tìm kiếm tệp. Alfred là công cụ năng suất cao nhất cho máy Mac của bạn. Nhận nó và xem cho chính mình.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar