Ample Sound Ample Guitar VC – Phần mềm chỉnh sửa âm thanh guitar cho phòng thu

Sep 22, 2020
Graphics Design
Tải Miễn Phí GOOGLE DRIVE Ample Sound Ample Guitar VC v3.2.0 Ample Sound Ample Guitar VC phiên bản khác Ample Sound Ample Guitar VC

Ample Sound Ample Guitar VC – Phần mềm chỉnh sửa âm thanh guitar cho phòng thu

Ample Guitar VC 4,4 GB nhằm mục đích mang lại âm thanh guitar điện Gibson SG Vintage 61 cho phòng thu của bạn, Nó phù hợp với nhạc rock’n roll của 70 – 80.
Công nghệ:
* CPC (Điều khiển tham số tùy chỉnh) – bất kỳ bộ điều khiển nào cũng có thể được điều khiển bằng MIDI CC hoặc Automation.
* Đàn Guitar đôi.
* Poly Legato và Trượt mượt hơn.
* Tuner thay thế.
* Multiple Capo Logics – cung cấp các tùy chọn khác nhau của logic ngón đàn tự động để bao gồm các màn trình diễn khác nhau như solo, hợp xướng, v.v.
* Grainy – Tăng cường hạt của cuộc tấn công và tạo ra nhân tính ngẫu nhiên.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar