Blocs – Công cụ thiết kế web

Mar 31, 2020
Graphics Design
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE Blocs 3.5.5 FSHARE Blocs 3.4.5 Blocs phiên bản khác Blocs

Blocs – Công cụ thiết kế web

Blocs cho Mac là một phần mềm thiết kế website chuyên nghiệp cho bất kỳ ai, dễ sử dụng, cho phép bạn tạo các trang web đẹp, hiện đại mà không cần phải là một chuyên gia, phần mềm thiết kế web không cần code này hoàn hảo không cần chỉnh. Được thiết kế thông minh để phù hợp với người mới bắt đầu hoàn thành hoặc những người quen thuộc với thiết kế web. Bạn sẽ thích xây dựng với Blocs.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar