Broforce – Game chiến đấu hay cho macbook

Sep 11, 2020
Games
GOOGLE DRIVE Broforce 1122.20200910 (40934) Broforce phiên bản khác Broforce

Broforce – Game chiến đấu hay cho macbook

Khi cái ác đe dọa thế giới, thế giới kêu gọi Broforce – một tổ chức bán quân sự được tài trợ quá mức, chuyên đối phó với vũ lực quá mức. Khoanh vùng của bạn với tối đa bốn người chơi để chạy súng ‘n’ như hàng chục người anh em khác nhau và loại bỏ các lực lượng khủng bố đối lập đang đe dọa đường sống của chúng ta. Giải phóng hàng loạt vũ khí độc đáo và thiết lập các phản ứng dây chuyền đáng kinh ngạc của lửa, bom napalm và tay chân nhân danh tự do.
Đặc trưng

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar