Cách Chỉnh Sửa File Host Trên Macbook Bạn Cần Biết Khi Cần Xài Tới

Cách Chỉnh Sửa File Host Trên Macbook Bạn Cần Biết Khi Cần Xài Tới

File host của máy Mac của bạn là một file văn bản nhỏ nhưng quan trọng có khả năng ảnh hưởng đến các địa chỉ IP được chỉ định. Mặc dù Internet hiện đại sử dụng nhiều máy chủ DNS công cộng và riêng tư để tránh bị chặn địa chỉ IP, nhưng file host là một cách thuận tiện để ghi đè các máy chủ DNS đó, cho phép bạn trỏ địa chỉ trang web đến địa chỉ IP mong muốn hoặc chặn truy cập vào trang web hoàn toàn bằng cách chỉ đến một địa chỉ IP nội bộ hoặc không sử dụng.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.