Cách Dễ Nhất Tắt Chế Độ Gatekeeper Trên Mac Os Chạy Mọi Ứng Dụng Macbook

Cách Dễ Nhất Tắt Chế Độ Gatekeeper Trên Mac Os Chạy Mọi Ứng Dụng Macbook

Gatekeeper, được giới thiệu lần đầu tiên trong OS X Mountain Lion, là một tính năng bảo mật của Mac giúp bảo vệ máy Mac của bạn khỏi Malware và các phần mềm độc hại khác. Gatekeeper kiểm tra để đảm bảo ứng dụng được an toàn khi chạy bằng cách kiểm tra nó dựa trên danh sách các ứng dụng mà Apple đã hiệu đính và phê duyệt cho Apple Mac Store và / hoặc được Apple chấp thuận ngay cả khi không được cung cấp qua cửa hàng ứng dụng. Đây là ba tùy chọn Gatekeeper:

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar