Cách Mở File Và Sử Dụng Tệp Đuôi DMG Trên Windows Cho Macbook

Cách Mở File Đuôi DMG Trên Windows Phần Mềm 7Zip PowerISO AnyToISO

Cách Mở File Và Sử Dụng Tệp Đuôi DMG Trên Windows Cho Macbook

Mặc dù MacOS và Windows khá giống nhau khi thực hiện các tác vụ cơ bản như duyệt web, xem Netflix và viết tài liệu, có một số khác biệt lớn trong cách mỗi hệ điều hành đọc, ghi và cài đặt tệp và ứng dụng. Trong khi các thiết bị Windows sử dụng các tệp .exe để cài đặt ứng dụng, thì Mac OS có các loại tệp đặc biệt cho phép nó thực hiện tất cả các loại tác vụ. Ví dụ: tệp .pkg có thể được cài đặt cho MacBook hoặc iMac của bạn, trong khi tệp .dmg cho phép bạn sao chép các ổ đĩa hiện có để di chuyển thông tin và nội dung khác giữa các máy.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar