Cách Thay Đổi Ngày Sửa ĐổI Thư Mục Trên Mac Os X Bạn Nên Biết

Cách Thay Đổi Ngày Sửa ĐổI Thư Mục Trên Mac Os X Bạn Nên Biết

Ngay khi bạn thay đổi thư mục, hệ thống sẽ ghi lại và cung cấp thời gian chính xác hôm đó bạn đã thay đổi.Dường như không thể thay đổi thông tin này. Tuy nhiên, với một số trợ giúp của ứng dụng bên thứ ba hoặc lệnh Terminal đơn giản (đối với người dùng Mac), bạn có thể thay đổi ngày sửa đổi thành bất cứ điều gì bạn muốn.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share
Comments
  • cảm ơn đã chia sẻ thật may ứng dụng này mình đang cần

    kheodecor July 2, 2019 5:16 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar