Cách Thêm Phụ Đề Cho Video Trong VLC Media Player Của Mac Os X

Cách Thêm Phụ Đề Cho Video Trong VLC Media Player Của Mac Os X

Khi xem video hoặc nghe nhạc trên máy tính hoặc qua internet, không có lựa chọn nào tốt hơn VLC. VLC hoạt động trên hầu hết mọi hệ điều hanhf từ Windows và Mac, Android đến iOS và thậm chí hỗ trợ các bản Linux như Ubuntu. VLC có thể đọc hầu hết mọi tệp video hoặc âm thanh và thậm chí có thể phát lại nội dung từ DVD, CD.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.