Cách Tìm Nhanh Mọi Thứ Trên Macbook Bằng Grep Không Cần Tên File

Cách Tìm Nhanh Mọi Thứ Trên Macbook Bằng Grep Không Cần Tên File

Grep là một trong những lệnh linh hoạt và phổ biến nhất trong các hệ thống Unix và Linux. Lệnh tìm kiếm một hoặc nhiều tệp và các dòng mẫu phù hợp. Kết quả là, bạn có được một file như ý muốn  với các dòng phù hợp.

Nếu bạn không biết tệp cần tìm tên gì, grep sử dụng đầu vào tiêu chuẩn cho các lần đọc và rất có thể đó sẽ là đầu ra của lệnh khác. Nhìn chung, grep có tính năng cú pháp đơn giản cho dù bạn sử dụng nó có hoặc không có tên tệp.

Tất cả các lệnh grep đều theo cùng một cú pháp và mỗi tham số có một chức năng cụ thể. Đây là dòng mẫu:

grep [OPTIONS] PATTERN [FILE…]

Bạn có thể sử dụng một số OPTIONS  trong grep để kiểm soát đầu ra  và số bắt đầu từ 0. Thực ra chỉ ra mẫu tìm kiếm bạn muốn áp dụng. Đối với PATTERN, đây là nơi tên tệp hoặc tên đi, nhưng tham số có thể được đặt thành không.

Như đã chỉ ra, bạn không cần sử dụng các tên tệp cụ thể. Đầu ra của lệnh khác có thể được sử dụng trong grep để có được các dòng khớp chính xác với một mẫu. Điều này có thể được sử dụng để xác định quá trình nào đang hoạt động trên hệ thống. Đây là cú pháp lệnh mẫu:

$ ps -ef | grep www-data

Đầu ra bạn nhận được sẽ trông giống như thế này:

www-data 18247 12675 4 16:00 ? 00:00:00 php-fpm: pool www
root 18272 17714 0 16:00 pts/0 00:00:00 grep –color=auto –exclude-dir=.bzr –exclude-dir=CVS –exclude-dir=.git –exclude-dir=.hg –exclude-dir=.svn www-data
www-data 31147 12770 0 Oct22 ? 00:05:51 nginx: worker process
www-data 31148 12770 0 Oct22 ? 00:00:00 nginx: cache manager process

Có một cách để loại trừ dòng lệnh có các quy trình grep. Đối với điều này, bạn cần sử dụng $ ps -ef | dữ liệu grep www | lệnh grep -v grep .

TÌM KIẾM TỪ GREP

Bạn có thể sử dụng các lệnh grep để tìm kiếm các từ cụ thể trong các tệp trên hệ thống của bạn. Trong thực tế, không cần phải gõ toàn bộ một từ. Bạn chỉ có thể sử dụng gnu , ví dụ, và lệnh xuất ra tất cả các từ có ba chữ cái này trong đó. Cú pháp lệnh là:

$ grep gnu /usr/share/words

Sau khi thực hiện lệnh, đầu ra của bạn sẽ trông giống như thế này:

cygnus
gnu
interregnum
lgnu9d
lignum
Magnum
Magnuson
sphagnum
wingnut

Mặt khác, bạn có thể tìm kiếm chỉ từ hoặc chuỗi chữ cái cụ thể đó và loại trừ mọi thứ khác. Đối với điều này, bạn cần thêm -w or –word – regexp vào cú pháp. Trong trường hợp này, lệnh ví dụ trông như thế này – $ grep -w gnu /usr/share/words .

Lưu ý: Đối với mục đích ngữ pháp, một số lệnh trong bài viết này có điểm dừng hoàn toàn ở cuối. Bạn không cần dấu chấm câu cho grep. Loại trừ nó khi bạn sao chép / dán lệnh.

Tất cả các lệnh grep được phân biệt chữ hoa chữ thường. Điều này có nghĩa là việc sử dụng các ký tự chữ thường và chữ hoa tạo nên sự khác biệt trong chính lệnh. Tuy nhiên, bạn có thể thêm – i (— ignore – case) vào dòng lệnh và cho phép hệ thống tìm kiếm cả chữ hoa và chữ thường.

Ví dụ: lệnh đầu vào của bạn có thể trông giống như $ grep -i Zebra /usr/share/words này . Nó cho phép đầu ra khớp với bất kỳ sự kết hợp nào của chữ in hoa và in thường khi nó tìm kiếm ngựa vằn.

Sử dụng tùy chọn số dòng–line-number để xác định số lượng dòng có chuỗi phù hợp với một mẫu tìm kiếm cụ thể. Kết quả là, bạn có được một đầu ra tiêu chuẩn với một số dòng ở phía trước nó.

 

Leave a Reply

Skip to toolbar