Cách Tùy Chỉnh Màn Hình Macbook Vào Chế Độ Sleep Hoặc Lock Tự Động

Cách Tùy Chỉnh Màn Hình Macbook Vào Chế Độ Sleep Hoặc Lock Tự Động

Khóa màn hình máy Mac của bạn (hoặc đặt chế độ ngủ trong khi macbook không sử dụng) có thể là một biện pháp bảo mật tuyệt vời khi được ghép nối với mật khẩu tài khoản người dùng. Mặc dù nó sẽ không ngăn chặn hành vi trộm cắp hoàn toàn máy Mac của bạn, nhưng đây có thể là cách nhanh chóng và dễ dàng để ngăn chặn các thành viên gia đình hay đồng nghiệp tò mò truy cập vào dữ liệu của bạn.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.