Capto – Ghi màn hình, Chụp màn hình và Chỉnh sửa

Jan 1, 2020
Photo & Video
0 0
GOOGLE DRIVE Capto 1.2.18 FSHARE Capto 1.2.12 Capto phiên bản khác Capto

Capto – Ghi màn hình, Chụp màn hình và Chỉnh sửa

Không còn xa lạ gì với công cụ thoải mái chụp lại màn hình, quay video & chỉnh sửa ảnh, video lại với nội dung theo ý muốn của mình một cách dễ dàng, đơn giản.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.