Cascadea 1.4.5 – Cài đặt các kiểu tùy chỉnh thay đổi giao diện của bất kỳ trang web nào

Jan 17, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
FSHARE Cascadea 1.4.5 GOOGLE DRIVE Cascadea 1.5.3 Cascadea phiên bản khác Cascadea

Cascadea 1.4.5 – Cài đặt các kiểu tùy chỉnh thay đổi giao diện của bất kỳ trang web nào

Giới thiệu Cascadea , trình quản lý kiểu tùy chỉnh đầu tiên được thiết kế dưới dạng ứng dụng Mac gốc và Tiện ích mở rộng ứng dụng Safari. Cascadea giúp bạn dễ dàng cài đặt các kiểu tùy chỉnh thay đổi giao diện của bất kỳ trang web nào bạn muốn. Cho dù bạn muốn nguồn cấp dữ liệu truyền thông xã hội của mình bùng nổ với màu sắc, hoặc khiến đôi mắt của bạn phá cách với phong cách tối hơn, Cascadea cho phép bạn tự do vẽ web theo màu sắc của mình.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.