Cisdem AppCrypt – Cách khoá ứng dụng trên macbook đơn giản

GOOGLE DRIVE Cisdem AppCrypt 5.0.0 FSHARE Cisdem AppCrypt 4.6.1 Cisdem AppCrypt phiên bản khác Cisdem AppCrypt

Cisdem AppCrypt – Cách khoá ứng dụng trên macbook đơn giản

CCPem AppCrypt được thiết kế đặc biệt để khoá ứng dụng trên macbook của bạn để đảm bảo bạn là chủ nhân duy nhất chạy Mac. Đơn giản bằng cách khóa ứng dụng mặc định bằng cách đặt mật khẩu và thêm các ứng dụng để khóa vào danh sách khóa, không ai có thể truy cập các ứng dụng được bảo vệ của bạn mà không có mật khẩu chính xác.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar