Dato – Xem ngày & giờ trên thanh menu bar của macbook

Nov 22, 2020
Application
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE Dato 2.0.1 Dato

Dato – Xem ngày & giờ trên thanh menu bar của macbook

Dato là sự thay thế cho đồng hồ thanh menu hệ thống. Theo mặc định, nó trông giống hệt nhau, nhưng khi bạn nhấp vào nó, bạn sẽ có một lịch nhỏ, các sự kiện lịch, thời gian hiện tại ở các múi giờ khác nhau, v.v.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar