Daylight 5.2.12694 – Dễ dàng tạm dừng, sắp xếp lại và quản lý các tác vụ đến Render Queue

Jan 16, 2020
Graphics Design
0 0
Daylight 5.2.12694 Daylight phiên bản khác Daylight

Daylight 5.2.12694 – Dễ dàng tạm dừng, sắp xếp lại và quản lý các tác vụ đến Render Queue

Daylight được thiết kế như một công cụ quyết định phân loại nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ để giúp DoPs và giám đốc thiết lập ngoại hình và trực quan hóa những gì họ đã quay, trên phim trường hoặc tại địa điểm, cũng như đáp ứng tất cả các yêu cầu giao hàng tinh vi trong một ứng dụng.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.