EndNote X9.3.3 19.3.3.15659 – Ứng dụng quản lý thư mục

Jun 24, 2020
Tools
GOOGLE DRIVE EndNote X9.3.3 19.3.3.15659 EndNote phiên bản khác EndNote

EndNote X9.3.3 19.3.3.15659 – Ứng dụng quản lý thư mục

EndNote được sử dụng bởi hàng triệu nhà nghiên cứu, nhà văn học giả, sinh viên và thủ thư để tìm kiếm cơ sở dữ liệu thư mục trực tuyến, tổ chứctài liệu tham khảo, hình ảnh và PDF của họ bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, đồng thời tạo thư mục và danh sách hình. Thay vì dành hàng giờ để nhập các thư mục hoặc sử dụng thẻ chỉ mục để sắp xếp các tài liệu tham khảo của họ, họ thực hiện điều đó một cách dễ dàng – bằng cách sử dụng EndNote!

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar