Enolsoft PDF to Word with OCR 6.8.0 – Dễ dàng chuyển đổi PDF thành các tệp DOC / DOCX có thể chỉnh sửa

Jan 29, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Enolsoft PDF to Word with OCR 6.8.0 Enolsoft PDF to Word with OCR phiên bản khác Enolsoft PDF to Word with OCR

Enolsoft PDF to Word with OCR 6.8.0 – Dễ dàng chuyển đổi PDF thành các tệp DOC / DOCX có thể chỉnh sửa

Bên cạnh các tệp PDF gốc, PDF sang Word với OCR áp dụng Nhận dạng ký tự quang học để xác định chính xác văn bản trong tệp PDF được quét hoặc hình ảnh được sau đó chuyển đổi chúng thành Word một cách nhanh chóng.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.