FileWard 1.7 – Mã hóa dữ liệu cường độ cao

FileWard 1.7 FileWard phiên bản khác FileWard

FileWard 1.7 – Mã hóa dữ liệu cường độ cao

FileWard là một công cụ tiện dụng được thiết kế để mang lại mã hóa dữ liệu cường độ cao cho người dùng Mac. FileWard sử dụng các thư viện mã hóa của OpenSSL để cung cấp sáu mật mã mã hóa cường độ công nghiệp trong một ứng dụng kéo và thả dễ sử dụng. FileWard mang mã hóa cường độ cao thuận tiện vào bảng tạm cho phép bạn mã hóa mọi nội dung trong bảng tạm bao gồm văn bản, hình ảnh, bảng tính, bất cứ điều gì! Nói tóm lại, nếu bạn có thể sao chép nó vào clipboard, FileWard có thể mã hóa nó. FileWard thậm chí cho phép bạn mã hóa các tệp nhị phân trực tiếp vào bảng tạm. Với FileWard, mã hóa dữ liệu và dữ liệu hiện đại cuối cùng cũng được thực hiện đơn giản.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar