Folx GO – Trình quản lý tải xuống hoàn hảo cho Mac

GOOGLE DRIVE Folx GO+ 5.21 Folx GO+ phiên bản khác Folx GO+

Folx GO – Trình quản lý tải xuống hoàn hảo cho Mac

Folx GO cho phép kiểm soát hoàn toàn nhất đối với các bản tải xuống của bạn với tốc độ nhanh, chia nhỏ các phần tải xuống trong các luồng, tiếp tục các phần tải xuống bị tạm dừng và bị gián đoạn. Bạn có thể thêm các bản tải xuống mới vào Folx GO theo nhiều cách khác nhau.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar