HQPlayer Pro 4.3 – Phần mềm chuyển đổi, ghi âm & nghe nhạc chất lượng

Jan 21, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
1 0
HQPlayer Pro 4.3 HQPlayer Pro phiên bản khác HQPlayer Pro

HQPlayer Pro 4.3 – Phần mềm chuyển đổi, ghi âm & nghe nhạc chất lượng

HQPlayer Pro là trình chuyển đổi, ghi âm và trình phát tệp âm thanh chất lượng cao cho Windows 7 / 8.1 / 10, macOS và Linux 64 bit. HQPlayer có một số bộ chuyển đổi chất lượng cao có thể lựa chọn của người dùng cũng như các thuật toán tạo âm / hòa âm có thể lựa chọn của người dùng và các bộ điều biến delta-sigma.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.