Hướng Dẫn Các Bước Chi Tiết Thêm Chữ Vào iMovie Trên Macbook

Hướng Dẫn Các Bước Chi Tiết Thêm Chữ Vào iMovie Trên Macbook

iMovie là một ứng dụng miễn phí tuyệt vời cho phép bất cứ ai có điện thoại Apple hoặc Mac tạo ra những bộ video chất lượng. Nó có trong Mac OS và sử dụng tạo video và thiết kế như các ứng dụng khác của Apple nên có thể nhận ra ngay lập tức. Một trong nhiều điều bạn có thể làm với ứng dụng là thêm phụ đề hoặc văn bản vào video iMovie.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar