iDatabase 6.1 – Sắp xếp tất cả thông tin và dữ liệu của bạn

iDatabase 6.1 GOOGLE DRIVE iDatabase 6.1 iDatabase phiên bản khác iDatabase

iDatabase 6.1 – Sắp xếp tất cả thông tin và dữ liệu của bạn

iDatabase là một trình quản lý cơ sở dữ liệu cơ bản và dễ sử dụng, cung cấp cách thức tự nhiên và dễ dàng nhất để sắp xếp thông tin và dữ liệu. Với trình quản lý cơ sở dữ liệu này cho Mac, bạn có thể quản lý danh sách thành viên, chi phí, dự án, theo dõi tài khoản Internet của bạn và nhiều hơn nữa! Bạn có thể chọn từ 22 sẵn sàng để sử dụng và dễ dàng cá nhân hóa các mẫu cơ sở dữ liệu để sắp xếp bất kỳ loại thông tin nào hoặc bạn có thể tạo một cơ sở dữ liệu hoàn toàn mới từ đầu.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar