Ikenfell – Game nhập vai chiến thuật về một nhóm học sinh

Oct 9, 2020
Games
Tải Miễn Phí GOOGLE DRIVE Ikenfell 1.0.1.41588 Ikenfell

Ikenfell – Game nhập vai chiến thuật về một nhóm học sinh

Một game nhập vai chiến thuật theo lượt kể về một nhóm học sinh ma thuật rắc rối. Sử dụng cơ chế thời gian để tăng sức mạnh cho các phép thuật của bạn và chặn các cuộc tấn công, khám phá các hành lang xoắn của một trường học phép thuật rộng lớn, chiến đấu với những con quái vật và trùm đầy thách thức, tìm kiếm hàng tấn kho báu ẩn và khám phá những bí mật đen tối chưa từng có.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar