InstaCal 1.9.5 – Ứng dụng lịch đặt tất cả các sự kiện ngay trong tầm tay

Jan 21, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
InstaCal 1.9.5 InstaCal phiên bản khác InstaCal

InstaCal 1.9.5 – Ứng dụng lịch đặt tất cả các sự kiện ngay trong tầm tay

InstaCal là một ứng dụng lịch mạnh mẽ nhưng giá cả phải chăng, đặt tất cả các sự kiện của bạn ngay trong tầm tay, luôn có sẵn trong thanh menu của máy Mac . InstaCal rất nhanh chóng và tiện lợi, và có thể được mở bất cứ lúc nào bằng phím tắt có thể cấu hình. Từ đó bạn có thể xem các sự kiện lịch của mình, thay đổi, mời bạn bè hoặc thậm chí thêm các sự kiện mới.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.