Keep It – Viết ghi chú, giữ lại mọi thứ và tìm lại chúng

Jan 29, 2020
Application
0 0
GOOGLE DRIVE Keep It 1.8.11 FSHARE Keep It 1.8.2 Keep It phiên bản khác Keep It

Keep It – Viết ghi chú, giữ lại mọi thứ và tìm lại chúng

Keep It là để viết ghi chú, giữ các liên kết web và tài liệu và tìm lại chúng. Có sẵn trên Mac và dưới dạng một ứng dụng riêng cho iPhone và iPad, Keep It là điểm đến cho tất cả những thứ bạn muốn đặt ở đâu đó, tự tin rằng bạn sẽ tìm thấy chúng sau này.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.