Keyboard Maestro – Giải pháp tác vụ phím nóng

Jan 21, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GOOGLE DRIVE Keyboard Maestro 9.0.6 FSHARE Keyboard Maestro 9.0.4 Keyboard Maestro phiên bản khác Keyboard Maestro

Keyboard Maestro – Giải pháp tác vụ phím nóng

Bàn phím Maestro là giải pháp phím nóng của bạn cho phép bạn thực hiện vô số tác vụ chỉ bằng cách nhấn phím! Nó cũng kết hợp với Trình chuyển đổi chương trình tiện ích MacOS Classic cực kỳ phổ biến, cho phép bạn khởi chạy, chuyển đổi và thoát các ứng dụng chỉ bằng một lần nhấn phím đơn giản.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.