Launchey – Chạy bất kỳ ứng dụng nào trên máy Mac dễ dàng

Aug 6, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GOOGLE DRIVE Launchey 2.1.1d Launchey phiên bản khác Launchey

Launchey – Chạy bất kỳ ứng dụng nào trên máy Mac dễ dàng

Launchey là một trình khởi chạy nhẹ cho phép bạn khởi chạy bất kỳ ứng dụng nào trên máy Mac của mình từ thanh thực đơn. Bạn có thể chọn ứng dụng nào hiển thị trong menu thanh thực đơn của Launchey và chọn tối đa 5 mục yêu thích mà bạn có thể hiển thị trực tiếp trên thanh thực đơn của máy Mac. Launchey cho phép bạn thiết lập các phím nóng toàn cầu để khởi chạy các ứng dụng yêu thích của mình.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.