MacOS Server 5.9 – MacOS và iOS dễ dàng chia sẻ tệp

Dec 27, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
MacOS Server 5.9 MacOS Server phiên bản khác MacOS Server

MacOS Server 5.9 – MacOS và iOS dễ dàng chia sẻ tệp

macOS Server , được thiết kế cho các thiết bị macOS và iOS, giúp dễ dàng chia sẻ tệp, lên lịch họp, đồng bộ hóa danh bạ, phát triển phần mềm, lưu trữ trang web của riêng bạn, xuất bản wiki, định cấu hình thiết bị Mac, iPhone và iPad, truy cập từ xa vào mạng của bạn và hơn thế nữa .

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.