Markster – Imports bookmarks & đồng bộ chúng dễ dàng

February 4, 2021
Application
0 0
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE Markster 2.11.4 Markster

Markster – Imports bookmarks & đồng bộ chúng dễ dàng

Markster là một ứng dụng macOS dễ sử dụng có thể nhập các dấu trang từ các trình duyệt web khác nhau theo thứ tự để giúp bạn tạo cơ sở dữ liệu liên kết tập trung, có cấu trúc tốt.

Hơn nữa, Markster có thể tỏ ra hữu ích nếu bạn cần các giải pháp quản lý dấu trang phức tạp hơn hoặc nếu bạn muốn có danh sách đầy đủ các URL được đánh dấu trong trình duyệt của mình mà không cần phải đồng bộ hóa trình quản lý dấu trang nội bộ.

Leave a Reply

Skip to toolbar