mazeFX – Tạo hiệu ứng mê cung trong After Effects theo ý bạn dễ dàng

Oct 15, 2020
Plugin
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE mazeFX 1.2 mazeFX

mazeFX – Tạo hiệu ứng mê cung trong After Effects theo ý bạn dễ dàng

Tạo mê cung ngẫu nhiên trong After Effects. mazeFX có thể tạo ra một giải pháp duy nhất cho mỗi mê cung và cũng tạo ra các điều khiển hiệu ứng thích hợp, để kiểm soát hoàn toàn diện mạo của mê cung. Cuối cùng, nó có khả năng sử dụng mặt nạ để kiểm soát hình dạng của mỗi mê cung và cũng có thể đặt tất cả các phần cần thiết vào một lớp hình dạng duy nhất hoặc tạo các lớp hình dạng riêng biệt cho từng phần của mê cung.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar