MKV2MP4 – Chuyển đổi file video ở định dạng MKV sang tệp video MP4

GOOGLE DRIVE MKV2MP4 1.4.15 (1812) MKV2MP4 phiên bản khác MKV2MP4

MKV2MP4 – Chuyển đổi file video ở định dạng MKV sang tệp video MP4

MKV2MP4 là ứng dụng có thể chuyển đổi tệp video ở định dạng vùng chứa MKV sang tệp video MP4 tương thích hơn. MKV2MP4 có thể chuyển đổi hầu hết các tệp MKV phổ biến rất nhanh chóng và có hàng đợi để chuyển đổi hàng trăm tệp cùng một lúc. MKV2MP4 có thể được định cấu hình để tạo ra các tệp có khả năng tương thích hoàn hảo (với chi phí là tốc độ chuyển đổi) hoặc để thực hiện chuyển đổi cực kỳ nhanh chóng bằng cách tạo ra các tệp có thể chơi được trên hầu hết, nhưng không phải tất cả các trình phát (xem Câu hỏi thường gặp). Vì MKV2MP4 không mã hóa lại đoạn video nên quá trình chuyển đổi diễn ra nhanh chóng và video thu được có chất lượng video cao giống hệt như tệp nguồn. Lưu ý rằng hầu hết phụ đề đều được hỗ trợ (xem Câu hỏi thường gặp) nhưng một số người chơi không hiển thị chúng.
Có gì mới:

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar