m’s HalfTone – Plugin thêm biểu đồ trong video cho After Effects

February 15, 2021
Plugin
0 0
GOOGLE DRIVE m’s HalfTone v1.48 m’s HalfTone

m’s HalfTone – Plugin thêm biểu đồ trong video cho After Effects

m’s Halftone là một plugin After Effects thực hiện xử lý các công đoạn tạo biểu đồ. Nó rất dễ sử dụng: chỉ cần thêm hiệu ứng vào  mà không cần bản đồ có sẵn.

  • Shape: Ba loại Hình tròn, Hình vuông và Đường thẳng.
  • DotSize: Kích thước tối đa  và kích thước của khoảng.
  • Rotation: Góc sắp xếp Halftone.
  • Offset: Vị trí bắt đầu
  • Alpha: Vùng trắng trong suốt.
  • Sampling: Phương pháp tính toán kích thước

Phạm vi ứng dụng rất đa dạng: chẳng hạn như tạo ra các biểu thức giống như truyện tranh và các mẫu nền, tạo các chuyển tiếp bằng cách sử dụng sự phân cấp.

 

Leave a Reply

Skip to toolbar