MW3D-Solutions Cheetah3D – Ứng dụng mô hình hóa, kết xuất và hoạt ảnh 3D mạnh mẽ

February 13, 2021
Application
0 0
GOOGLE DRIVE MW3D-Solutions Cheetah3D 7.5.1 MW3D-Solutions Cheetah3D phiên bản khác MW3D-Solutions Cheetah3D

MW3D-Solutions Cheetah3D – Ứng dụng mô hình hóa, kết xuất và hoạt ảnh 3D mạnh mẽ

Cheetah3D là một ứng dụng mô hình hóa, kết xuất và hoạt ảnh 3D mạnh mẽ và dễ học, được phát triển từ đầu cho OS X. Vì vậy, hãy nhảy ngay vào thế giới của Máy tính tạo hình ảnh. Tạo tác phẩm nghệ thuật 3D cho trò chơi iPhone tiếp theo của bạn hoặc tạo nhân vật hoạt hình đầu tiên của bạn.
Khả năng tương thích: OS X 10.6.0 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar