Navicat Premium 15.0.4 – Kết hợp tất cả các phiên bản Navicat trong một phiên bản cuối cùng

December 22, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Navicat Premium 15.0.8 Navicat Premium phiên banr khác Navicat Premium

Navicat Premium 15.0.4 – Kết hợp tất cả các phiên bản Navicat trong một phiên bản cuối cùng

Navicat Premium là một công cụ quản trị và di chuyển cơ sở dữ liệu tất cả trong một cho MySQL, SQL Server, Oracle và PostgreQuery.

Navicat Premium kết hợp tất cả các phiên bản Navicat trong một phiên bản cuối cùng và có thể kết nối MySQL, Oracle và PostgreQuery. Navicat Premium cho phép người dùng kéo và thả các bảng và dữ liệu từ Oracle sang MySQL, PostgreSQL sang MySQL, Oracle sang PostgreQuery và ngược lại trong một máy khách. Ngoài ra, các công việc hàng loạt cho các cơ sở dữ liệu khác nhau như báo cáo in trong MySQL, sao lưu dữ liệu trong Oracle và đồng bộ hóa dữ liệu trong PostgreQuery cũng có thể được lên lịch và tự động để chạy vào một thời điểm cụ thể. Nói chung, Navicat Premium có thể giúp người dùng cơ sở dữ liệu tiết kiệm nhiều thời gian để quản lý nhiều cơ sở dữ liệu và thực hiện di chuyển dữ liệu chéo cơ sở dữ liệu trong tầm tay.

Công cụ cơ sở dữ liệu khách hàng này chạy trên Mac OS X và có giao diện trực quan. Các tính năng nâng cao khác bao gồm Sao lưu / Khôi phục, Nhập / Xuất dữ liệu, Đồng bộ hóa dữ liệu, Báo cáo và kết nối từ xa tới máy chủ MySQL, PostgreQuery và Oracle, v.v. Công cụ di chuyển cơ sở dữ liệu này cung cấp một Wizard-GUI từng bước thân thiện. Tất cả những gì bạn muốn làm là: chọn nguồn dữ liệu và định dạng đầu ra đích, sau đó gửi di chuyển!

Tính năng chuyển đổi từ Oracle sang MySQL

Công cụ di chuyển các đối tượng và thuộc tính cơ sở dữ liệu sau từ Oracle sang MySQL:

Bảng và dữ liệu
Chuyển đổi định nghĩa cột – kiểu dữ liệu, ràng buộc KHÔNG NULL
Chuyển đổi các ràng buộc toàn vẹn – khóa chính và khóa ngoài
Chuyển đổi ý kiến
Giải quyết xung đột từ dành riêng và định danh
Chuyển dữ liệu (bao gồm các loại dữ liệu LONG, CLOB và BLOB)

Tính năng chuyển đổi từ MySQL sang Oracle

Công cụ di chuyển các đối tượng và thuộc tính cơ sở dữ liệu sau từ MySQL sang Oracle:

Bảng và dữ liệu
Chuyển đổi định nghĩa cột – kiểu dữ liệu, ràng buộc KHÔNG NULL
Chuyển đổi các ràng buộc toàn vẹn – khóa chính và khóa ngoài
Chuyển đổi ý kiến
Giải quyết xung đột từ dành riêng và định danh
Chuyển dữ liệu

Các tính năng chuyển đổi từ PostgreSQL sang Oracle

Công cụ di chuyển các đối tượng và thuộc tính cơ sở dữ liệu sau từ PostgreSQL sang Oracle:

Bảng và dữ liệu
Chuyển đổi định nghĩa cột – kiểu dữ liệu, ràng buộc KHÔNG NULL
Chuyển đổi các ràng buộc toàn vẹn – khóa chính và khóa ngoài
Chuyển đổi ý kiến
Giải quyết xung đột từ dành riêng và định danh
Chuyển dữ liệu

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 15.0.4:

Sửa lỗi :

Tùy chọn đồng bộ hóa dữ liệu không thể lưu trong hồ sơ.
Tính năng bố trí tự động tách các ghi chú và nhãn từ các lớp.
Không thể sao chép truy vấn SQL từ Danh sách quy trình trong Màn hình máy chủ.
Không thể hiển thị dữ liệu trong JSON / Tree View.

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.10 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar