Oniric Glow Generator for Photoshop – Tạo hiệu ứng ánh sáng đẹp cho sửa ảnh

Sep 22, 2020
Plugin
Tải Miễn Phí GOOGLE DRIVE Oniric Glow Generator for Photoshop Oniric Glow Generator for Photoshop phiên bản khác Oniric Glow Generator for Photoshop

Oniric Glow Generator for Photoshop – Tạo hiệu ứng ánh sáng đẹp cho sửa ảnh

Tạo hiệu ứng nở hoa là một trong hai tính năng cốt lõi của Oniric. Nó sử dụng luật bình phương nghịch đảo giống như sự suy giảm ánh sáng thực để tạo ra sự chuyển tiếp ánh sáng rất mượt mà. Kết hợp với các thuật toán của chúng tôi, nó hoạt động tuyệt vời với tính năng “tô màu”. Khi bạn nhấn nút “áp dụng”, Oniric hiển thị sự nở rộ ở 16bit, do đó bạn không phải lo lắng về việc phân dải.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar