Pendragon – Game chiến lược cho mac giải trí sau giờ căng thẳng

Sep 23, 2020
Games
Tải Miễn Phí GOOGLE DRIVE Pendragon 1.2.15 (41773) Pendragon phiên bản khác Pendragon

Pendragon – Game chiến lược cho mac giải trí sau giờ căng thẳng

Pendragon là một trò chơi chiến lược theo lượt, nơi mọi động thái bạn thực hiện đều thúc đẩy câu chuyện và mọi tình tiết câu chuyện đều mở ra cơ hội chơi trò chơi mới.
Từ những người tạo ra 80 DAYS và Heaven’s Vault từng đoạt nhiều giải thưởng.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar