Persecond 1.4.6 – Video Timelapse được thực hiện dễ dàng

Jan 14, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Persecond 1.4.6 Persecond phiên bản khác Persecond

Persecond 1.4.6 – Video Timelapse được thực hiện dễ dàng

Thứ hai là cách dễ dàng, thú vị để tạo ra một video timelapse đẹp. Nhập chuỗi hình ảnh từ bất kỳ máy ảnh nào, cắt bớt độ dài video của bạn, điều chỉnh tốc độ và hướng phát lại, và bạn đã hoàn thành. Xuất chất lượng phát sóng hoặc nhập vào Flixel Cinem Đoạn Pro và tạo một video lai ghép thời gian + điện ảnh tuyệt vời. Đó là cách kể chuyện bằng hình ảnh kỳ diệu ở mức tốt nhất.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.