Phần Mềm Bảo Mật File Hider Trên Macbook – An Toàn & Dễ Sử Dụng

Jul 24, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
1 0
Magic Hider 1.4.1 Magic Hider phiên bản khác Magic Hider

Phần Mềm Bảo Mật File Hider Trên Macbook – An Toàn & Dễ Sử Dụng

Hider là một ứng dụng cho phép bạn ẩn, mã hóa và bảo vệ dữ liệu riêng tư trên Mac của bạn. Chỉ cần khởi chạy Hider, nhập mật khẩu của bạn và chọn một tệp để thêm vào Hider vault. Sau khi thêm, bạn có thể chuyển đổi giữa ẩn và hiển thị chỉ bằng một cú nhấp chuột của công tắc mà không ai có thể nhìn thấy hoặc tìm thấy các tệp của bạn bằng Finder hoặc Spotlight khi ẩn trong Hider. Và khi ẩn tệp của bạn, Hider cũng tự động mã hóa AES-256. Nó làm cho dữ liệu của bạn cực kỳ an toàn!

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Comments
  • CAI DAT DE DANG

    levend950 July 30, 2019 12:21 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.