Phần Mềm Chặn Quảng Cáo Adware Zap Browser Cho Trình Duyệt Macbook

Jul 13, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Antivirus Zap Pro v3.9.1.2 Adware Zap phiên bản khác Adware Zap

Phần Mềm Chặn Quảng Cáo Adware Zap Browser Cho Trình Duyệt Macbook

Adware Zap Browser cho phép bạn ngăn chặn và kiểm tra trình duyệt trên macbook có bị dính các virus quảng cáo hay không và cải thiện hiệu suất bằng cách bao gồm nhiều tác vụ dọn dẹp, tối ưu nhất. Phần mềm  Zap Browser Cleaner có thể khôi phục các trình duyệt bị chậm hoặc bị tấn công cũng như giúp bạn được bảo vệ khỏi các quảng cáo cứ nhảy nhảy khi bạn lướt web.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.