Phần Mềm Đọc & Tạo File PDF Siêu Nhẹ Cho Macbook Của Bạn

Jul 13, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Tải PDF Creator Master Cho Macbook PDF Creator Master 3.0.0

Phần Mềm Đọc & Tạo File PDF Siêu Nhẹ Cho Macbook Của Bạn

Có rất ít PDF Creator Master cho Mac. Nó cung cấp một menu đơn giản, trong đó bạn có thể tải lên hình ảnh của bạn và các tập tin văn bản thuần tuý (* .txt). Khi bạn có tất cả các thành phần mong muốn trong chương trình, bạn có thể thêm chú thích, quyền và cài đặt bảo mật. Sau đó nhấn “Tạo” và bạn sẽ có một PDF với mỗi phần tử theo thứ tự bạn đã đặt chúng trong danh sách.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.