Phần Mềm Quay Phim Chuyên Nghiệp Screenflick For Mac Trên Macbook

Jul 15, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GOOGLE DRIVE Screenflick 2.7.45 Screenflick phiên bản khác Tải Screenflick Cho Macbook

Phần Mềm Quay Phim Chuyên Nghiệp Screenflick For Mac Trên Macbook

Screenflick là một ứng dụng quay phim chuyên nghiệp trên mac os tập trung vào việc ghi màn hình: cung cấp khả năng thu âm và màn hình với chất lượng cao nhất, rõ nét và cung cấp các công cụ chính cần thiết để người xài macbook dù bạn là nghiệp dư hay chuyên nghiệp dễ đang quay màn hình của bạn để lưu lại cho mọi người xem. Screenflick được xây dựng một công cụ ghi âm thông minh, Screenflick sử dụng hiệu quả sức mạnh xử lý trong khi thu được cả độ phân giải và chất lượng cao nhất của màn hình và âm thanh của máy Mac.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.