Phần Mềm Sao Chép Carbon Copy Cloner – Khôi Phục Dữ Liệu Trên Mac

Jul 12, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
FSHARE Carbon Copy Cloner 5.1.16 GOOGLE DRIVE Carbon Copy Cloner 5.1.17 Carbon Copy Cloner phiên bản khác Tải Carbon Copy Cloner Cho Macbook

Phần Mềm Sao Chép Carbon Copy Cloner – Khôi Phục Dữ Liệu Trên Mac

Carbon Copy Cloner trên máy tính hỗ trợ sao chép tốt hơn so với cách copy thông thường. Giả sử một ngày : máy Mac của bạn mở không lên, treo táo và tất cả những gì bạn lo lắng là làm sao để lấy dữ liệu trong ổ cứng ra ngoài. Với các bản sao lưu thông thường, bạn sẽ dành cả ngày để sao chép và copy lại tất cả dữ liệu.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.