Phần Mềm Tải Video Folx Downloader Pro Trên Macbook Dễ Dàng

Folx Pro 5.15.13938 Folx Pro phiên bản khác Folx Pro

Phần Mềm Tải Video Folx Downloader Pro Trên Macbook Dễ Dàng

Folx giúp tải xuống cực kỳ dễ dàng: chỉ cần mở trang có tệp cần tải xuống, nhấp vào liên kết trong trình duyệt của bạn và Folx sẽ bắt đầu tải xuống cho bạn. Ứng dụng chia nhỏ tệp đang được tải xuống trong tối đa mười luồng, do đó làm tăng đáng kể tốc độ tải xuống.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share
Comments
  • Phần mềm tải chuẩn luôn, xài mướt thật

    vuiproduction July 22, 2019 11:46 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar