Phần Mềm Tạo & Quản Lý Email Direct Mail Giúp Gửi Mail Mac Nhanh Chóng

Jul 12, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Direct Mail 5.7.1 Direct Mail phiên bản khác Direct Mail

Phần Mềm Tạo & Quản Lý Email Direct Mail Giúp Gửi Mail Mac Nhanh Chóng

Tạo và gửi các bản tin email  với Direct Mail trên mac os dễ dàng cũng như thuận tiện, một ứng dụng tiếp thị email dễ sử dụng cho Mac
Tận hưởng việc gửi email nhanh chóng, đáng tin cậy với các tính năng tự động hủy đăng ký, thoát và xử lý lỗi.
Tạo tin nhắn chào mừng tự động, chiến dịch , lời chúc mừng sinh nhật và nhiều hơn nữa với chế độ trả lời tự động.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.