Phần Mềm Tìm Kiếm File Nhanh Alfred Thay Thế Spotlight Trên Macbook

Tải Alfred Cho Macbook Alfred v4.0.9 Build 1144 Alfred phiên bản khác

Phần Mềm Tìm Kiếm File Nhanh Alfred Thay Thế Spotlight Trên Macbook

Alfred là một ứng dụng tìm kiếm thông minh cho macOS, giúp tăng hiệu quả của bạn với các phím nóng, từ khóa, mở rộng văn bản và hơn thế nữa. Tìm kiếm máy Mac và web của bạn và hiệu quả hơn với các hành động tùy chỉnh để kiểm soát máy Mac của bạn.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share
Comments
  • bạn ơi phần mềm này cài đặt thế nào?

    nasicohcm October 6, 2020 7:28 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar