Phần Mềm Tự Thiết Kế Font Chữ FontLab VI Trên Laptop Macbook

Jul 12, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
FontLab v7.1.1.7382 FontLab phiên bản khác FontLab

Phần Mềm Tự Thiết Kế Font Chữ FontLab VI Trên Laptop Macbook

FontLab VI là ứng dụng chỉnh sửa phông chữ tích hợp cho macOS, giúp bạn tạo phông chữ từ đầu đến cuối, từ một thiết kế đơn giản đến một dự án phức tạp cực kỳ táo bạo, và mang đến sự kỳ diệu cho thiết kế kiểu. FontLab VI giúp bạn tạo nên những Font chữ cực kỳ khác lạ và cho riêng mình.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.